Sletten Beboerforening
sletten beboerforening

Referater

Maj 2019

Referat fra generalforsamling i Sletten Beboerforening

Søndag d. 5. maj 2019, kl. 19.30 i Foreningshuset Strandlyst


1)   Valg af dirigent

Camilla Højsted vælges og giver ordet videre til Formanden.

2)   Formanden aflægger beretning for det forløbne år 2018 

Jørgen gennemgik bestyrelsens arbejde i det forløbne år, herunder en redegørelse af bestyrelsens holdning til forlængelse af havnens syd mole, jvf. formandens beretning nedenfor.

Efterfølgende er der én kommentar og et spørgsmål:

  • Kommentar på moleudvidelsen fra beboer, som påpeger, at molen er en havneudvidelse, selv om kommunen har udtrykt, at dette ikke er tilfældet. Beboeren henviser til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i sin skrivelse har anført, at der er tale om en havneudvidelse. I så fald vurderer beboeren, at arealet skal matrikuleres og nyt ordensreglement udarbejdes og anfører, at der ifølge lokalplan H19 ikke må ske en udvidelse af havnen. Beboeren mener godt, at beboerforeningen kan gå ind i en dialog med myndighederne.

  • En anden beboer spørger, om der er nyt omkring de vanskelige parkeringsforhold. Formanden svarer, at der ikke er noget nyt i forhold til dette.

 2)  Kassereren aflægger revideret regnskab for 2018

Foreningen har en sund økonomi. 

Årets resultat er et overskud på 11.618 kr. mod 10.630 kr. året før. Udgifterne er faldet lidt, bl.a. som følge af aflysningen af fastelavns- og julearrangementet.

Foreningens aktiver er 120.132 kr.

Regnskabet godkendes.

4)   Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år.

      Formanden fremhæver to arbejdsopgaver:

a. Gadebelysningen: Kommunen har overtaget ansvaret for gadebelysningen fra Ørsted A/S, og har i den forbindelse for nyligt henvendt sig til beboerforeningen. Kommunen anfører to udfordringer, den er blevet opmærksom på efter overtagelsen; at lastbiler påkører og ødelægger armaturerne, der herefter må udskiftes, samt at masterne ikke er tidssvarende. Kommunen ønsker at  etablere en løsning, der tager højde for disse forhold og vil gerne høre, om beboerforeningen har input til dette. 

Formanden anfører, at bestyrelsen vil indgå i en dialog med kommunen og også er meget åben overfor ideer fra beboerforeningens medlemmer.

b. Visioner for Sletten. Lone gennemgår forslaget, der er sent rundt forud for generalforsamlingen, og som også ligger på hjemmesiden. Forslaget modtages positivt, og flere medlemmer melder sig til at indgå i arbejdet.

I øvrigt forventes igen de traditionsrige arrangementer startende med loppemarked søndag den 2. juni, julemiddag og fastelavn.

5)   Fastsættelse af kontingent for 2019

      Kontingentet fastholdes uændret på 200 kr. årligt.

6)   Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.

Der er ingen indkomne forslag.

7)   Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

Bestyrelsen består af følgende:

Jørgen Buchgreitz – ønsker ikke genvalg                        

Hans Egede – ønsker ikke genvalg                                                                                              

Ole Gotthardt             – villig til genvalg                                                                             

Lone Retoft                                                                                                                                         

Lina Wichmann                                                                                                                           

Helle Hornemann                                                                                                                

Morten Wagner 

Suppleanter:                                                                                                 

Ulla Hjort                   – ønsker ikke genvalg                                                                                                                                                                                                                                 Ole Bruun           – villig til genvalg  

Revisor:

Lilian Busk – villig til genvalg                                                                                         

Revisor suppleant – skal vælges som erstatning for Leif Hartmann

Følgende nye kandidater stiller op til bestyrelsen :

Ane Jessen, Stefan Johannesen, Per Lassen samt Ole Gotthardt

Da der kun er plads til 3, afholdes afstemning med følgende resultat:

Ane Jessen; 48 stemmer, Stefan Johannesen; 44 stemmer, Ole Gotthardt; 48 stemmer, Per Lassen; 4 stemmer. Dermed vælges Ane, Stefan og Ole til bestyrelsen.

Som suppleanter genvælges Ole Bruun og som ny Katrine Bondo Palmqvist                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Som revisorer genvælges Lilian Busk og som ny suppleant Birgit Wichmann

Den afgående formand takkes for sit arbejde med en buket blomster fra foreningen og ligeledes takkes Hans Egede og Ulla Hjort med klapsalver.

 8)   Eventuelt

Kommentarer omkring moleudvidelsen:

En beboer anfører, at moleudvidelsen ikke har været i udvalg i kommunen, og hvis den ikke er omfattet af lokalplan H19, så bør denne laves om.

En anden beboer anfører, at kommunens udvalg er åbne for foretræde hvert kvartal.

Det nævnes, at beboerforeningen kunne indkalde beboerne til diskussion om moleudvidelsen. Formanden mener ikke, at der hidtil har været tilstrækkelige klare forudsætninger for at drøfte denne, bl.a. som følge af manglende konsensus omkring udvidelsens konsekvenser fra rådgivere og myndigheders side.

En beboer anfører, at det ikke er så meget lugt, men derimod potentiel forurening, f.eks. plastik, der er centralt. 

En beboer, som sejler fra havnen, mener, at en moleudvidelse vil være positivt og afhjælpe faren ved ind- og udsejling under kraftigere pålandsvinde.

En beboer anfører, at det er badebroer nord for havnen, der er med til at forårsage tang ophobning. 

En beboer nævner 1) at tangophobning kan lukke for overløbsstedet for kloakkerne, hvilket risikerer, at kloakvand løber tilbage og ind i de lavestliggende huse, 2) foreslår at man skal fortsætte med at fjerne sand i stedet for en moleudvidelse, fordi sandet nord for en moleudvidelse vil aflejre sig med en ny sandrevle på et senere tidspunkt.

En beboer tvivler på, at lokalplan H19 gælder for molen. Vedkommende påpeger, at der ved østlig og sydøstlig vind er risiko for at miste styringen ved indsejling, og at dette er grunden til ønsket om moleudvidelsen. Mener ikke der kommer mere tang end tidligere, og ellers må man fjerne tangen.

En beboer spørger til, om der er andre muligheder end den planlagte moleudvidelse, der kan løse indsejlingsproblemet. Dirigenten siger, at der hende bekendt er set på andre muligheder, og en anden beboer anfører, at der er mange løsninger til at dæmme for bølger.

En beboer anfører, at der bør tages stilling til, hvorvidt beboerforeningen skal gå aktivt ind i moleprojektet.

Dirigenten afviser, at lave en meningstilkendegivelse ved håndsoprækning, da der er mange meninger, og det er svært at tage en ja eller nej stilling. Anfører, at bestyrelsen må tage meningstilkendegivelserne fra i aften med sig.

En beboer foreslår, at vi laver en aften med interessenter omkring moleudvidelsen. Foreningens formand mener, vi bør afvente VVM afgørelsen. 

En beboer anfører, at det er farligt med den midlertidige placering af stensætning ude i havet, selv om den er afmærket, og at man nu bør rette sig efter det resultat, som VVM undersøgelsen tilvejebringer.

En beboer anfører, at vi alle har en interesse i, at der ikke bliver flere lugtgener, og at der ikke sker indsejlingsulykker.

Øvrige bemærkninger:

Sørg for at gøre rent på vej og strand efter hundelorte.

En beboer forslår, at bruge push meddelelser, når der er nyt fra beboerforeningen.

En beboer fra bestyrelsen i kajakklubben gør opmærksom på, at der er åbent hus den følgende søndag, og at alle er velkomne.

En beboer på Øen (Kim) har bøvl med renovationen, og spørger om andre også oplever dette, så man kan reagere sammen. Dirigenten foreslår, at man kan henvende sig til Kim.

En beboer gør opmærksom på, at foreningens hjemmeside har faktuelle fejloplysninger, bl.a. at cykler ikke må køre mod ensretningen og opfordrer til en revidering af hjemmesiden.


Dirigenten sige tak for i aften for god ro og orden.


Referent Ole Gotthardt


Formandens beretning

For god ordens skyld vil jeg lige bede alle granske i deres hukommelse, om de har betalt kontingent.  Den dårlige nyhed er, at vi jo godt ved, hvem der ikke har og den gode er, at det kan ordnes ved at indbetale 200 kr til Lone Retoft.

Dernæst vil jeg præsentere den nuværende bestyrelse:

Formand: Jørgen Buchgreitz

Kasserer Lone Retoft

Sekretær Ole Gotthardt

Hjemmeside Morten Wagner

Hans Egede

Lina Wichmann

og Helle Hornemann, som også er vores repræsentant i Bevaringsudvalget

Suppleant Ulla Hjort

Suppleant Ole Bruun

Revisor Lillian Busk        

Revisorsuppleant Leif Hartmann

Formålet med beboerforeningen er at skabe bedst mulige forhold for Slettens beboere og at arbejde for bevaring af Sletten By og Havn

I bestyrelsen Har vi løbende diskuteret trafik- og parkeringsforhold, da det optager os alle meget.  Bestyrelsens holdning er fortsat, at vi ikke er interesserede i mere trafik og forværrede parkeringsforhold, som der kunne komme ud af havneudvidelser. 

Den meget omtalte moleudvidelse af sydmolen er ikke en havneudvidelse, som vil medføre mere trafik, men har til gengæld medført megen diskussion.  Ønsket om moleforlængelsen kommer fra - og skal betales - af havnen selv.  Formålet er at skabe bedre besejlingsforhold ved særlige vindretninger og vindstyrker. Pga en procedurefejl i Trafikstyrelsen er projektet midlertidigt sat på stand-by. 

En gruppe beboere frygter at tangophobning i læ af moleforlængelsen vil give lugtgener i byen og der er lavet to undersøgelser.  Een oprindelig på på vegne af Havnefonden i forb med projekteringen og en anden på vegne af Trafik-bygge- og boligstyrelsen.  Den første afkræfter denne bekymring om lugtgener den anden bekræfter denne mistanke.

Beboerforeningen har tidligere ved brev oplyst Trafikstyrelsen om bekymringen, men er hverken påtaleberettiget eller klageberettiget, da det drejer sig om foranstaltninger på søterritoriet.  Projektet har kun været sendt til høring hos den gruppe af beboere, der har grund direkte til vandet nord for havnen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet beslutning om, at projektet er VVM pligtigt og vil træffe afgørelse i sagen, når VVM rapporten foreligger. 

Alle involverede afventer denne afgørelse

VVM = Vurdering af Virkning for Miljøet

Strandlyst bliver bevaret og Kommunen har sat penge af til vedligeholdelse.   Vi er dog lidt bekymrede, da renoveringsarbejdet  for tiden ligger stille. (Og der er lang tid til næste valg) Men kælderen skal tørre et stykke tid mere mere.  De opstillede pavillioner skal således stå mindst 1år mere

Vi har i årets løb haft flere arrangementer:

Loppemarked sønd. d 10 juni  med en stor succes. 

Det gentages  i år d 2 juni   kl.10-13    HUSK at få biler ind eller ud i god tid

Den traditionsrige tøndeslagning ved Fastelavn blev aflyst, da den igen var sammenfaldende med skolernes vinterferie.

Vi har haft 2 Fællesspisninger og vi  takker de beboere, der stod for arrangementerne.  Det er utrolig hyggelige arrangementer, men vi må kunne blive bedre til at synge !

Bestyrelsen ser frem til endnu et år med betydning for Slettens fremtid.

Ane Jessen