Sletten Beboerforening
sletten beboerforening

Referater

Januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. januar 2018


Tilstede; Jørgen Buchgreitz (JB), Helle Hornemann (HH), Hans Egede (HE), Camilla Højsted Ankjær (CA), Ulla Hjort (UH), Per Lassen (PL)

Fraværende: Bettina Bové (BB), Ole Bruun (OB), Ole Gotthardt (OG)


Dagsorden:

1 Nyt om havneudvidelsen – nord og syd

2. Nyt om Strandlyst

3. Generalforsamling til maj

4. Tøndeslagning

5. Nyt fra Bevaringsudvalget

6. Evt.


  1. Nyt om havneudvidelsen

Der er ingen ændringer siden sidste møde. Det forlyder at havneudvidelsen mod nord er sat i bero. Der er pt. Intet nyt vedr. syd. Havnen ønsker ikke udvidelsen. Axel og sejlklubben ønsker fortsat udvidelsen - vi forholder os afventende. 


  1. Nyt om Strandlyst

Nye køkkenelementer og belægning i haven er tilendebragt. Ellers ikke noget nyt.


  1. Generalforsamling

Afholdes d. 6/5 kl. 19:30. Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen, senest d. 6. april. Der udsendes indkaldelse m. dagsorden 14 dage før – senest d. 22 april.


Der udsendes sidst i marts pr mail/hjemmesiden, reminder om sidste dag for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, (Helle og Camilla til Per).  Heri anføres også bemærkning om de åbne pladser i bestyrelsen.


Det foreslås fra bestyrelsens side, at vedtægterne gennemskrives. 


Følgende udtræder:

Camilla Højsted

Per Lassen

Bettina Bové


På valg er:

Helle Hornemann (er villig til genvalg)


Forslag til nye medlemmer:

Morten Wagner

Lina Wichmann

Lone Retoft


Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fortsætter.  1. Tøndeslagning til Fastelavn

Tøndeslagning bliver søndag d. 11 februar i gyden v. nr. 111. Mange er på ferie, bl.a. dem der normalt er ansvarlige for arrangementet. Evt. ville Jesper og Ane kunne stå for arrangementet.

Jeg har dog erfaret at de skal på ferie uge 7, så dette er ikke muligt.


Er der andre der kan stå for det? Skal vi skyde en uge eller springe over? Per skriver i alle tilfælde et opslag på hjemmesiden/beboerne.


  1. Bevaringsudvalget

Der er ikke afholdt møder siden bestyrelsens sidste møde – hvorfor der heller ikke er nye sager til orientering.


  1. Evt.

Der tages initiativ til at anmode bådeklubben om, at der i forbindelse med jollestævner fortrinsvis parkeres på Peder Mads. Parkeringsvagt skal opmuntre til dette. 


Der er generalforsamling i bådeklubben d. 14. marts. Dem der har mulighed for at deltage, opfordres til at stille forslag om ovenstående. Husk evt. at indsende forslag forud for generalforsamlingen.


Mandag d. 5 februar er der møde ang. Stejlepladsen med Solbakkevej. Hans deltager.


Næste møde: Ikke fastlagt.


Ane Jessen