Sletten Beboerforening
sletten beboerforening

Referater

Januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. januar 2019


Tilstede; Jørgen Buchgreitz (JB), Helle Hornemann (HH), Hans Egede (HE), , Ulla Hjort (UH), Ole Bruun (OB), Lone Retoft (LR), na Wichmann

Fraværende: Ole Gotthardt (OG), Morten Wagner

Dagsorden:

1. Udvidelsen af havnens sydmole - status

2. Julearrangement d. 2. december

3. Hvordan går de med bordtennisbordet

4. Hjemmesiden

5. Orientering fra bevaringsudvalget

6. Evt.

  1. Nyt om havneudvidelsen

Boligerne på Gl. Strandvej 137-133 har fået partsstatus – da Trafik bygge- og boligstyrelsen vurdere at moleudvidelsen kan have en væsentlig betydning for disse husstande. Der er endvidere givet påbud om yderligere undersøgelser(VVM) inden moleudvidelsen kan påbegyndes. 

  1. Julearrangement d. 2. december

Julearrangementet blev aflyst grundet for lille tilmelding. Årsagen tillægges for sen udmelding af dato, hvilke bør tilstræbes gjort tidligere næste år. Det foreslås at dato fastsættes tidligt og lægges på hjemmesiden.  I forlængelse heraf oplystes det at der vil være et fællesspisningsarrangement slut februar primo marts.

  1. Hvordan går de med bordtennisbordet

Det mulige Bordtennisbord anvendes stadig af ejer og er derfor ikke i spil til beboerforeningen. Interesserede informeres om at de selv vil skulle stå for evt. indkøb. Beboerforeningen kan evt. være behjælpelige hvis der skulle være behov for forespørgsel hos kommunen om lov til placering.

  1. Hjemmesiden

Hjemmesiden trænger til en gevaldig opdatering og renovering. Morten orienterer på næste møde om status og muligheder.

  1. Orientering fra bevaringsudvalget

I forbindelse med orientering fra bevaringsudvalget kom de bestyrelsen for øre at der fra kommunens side ønskes et skur på Foreningshusets grund. Der blev udtrykt forundring og modstand mod dette projekt – da huset allerede har renoveret kælderen til dette formål. Bestyrelsens betænkeligheder/modstand viderebringes bevaringsudvalget og dermed kommunen.

  1. Eventuelt

På næste møde diskuteres agenda for generalforsamlingen og der udarbejdes en agenda. 

Bemærk: Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Der udsendes indkaldelse m. dagsorden 14 dage før. 


Næste møde: 26/3 kl. 20


Ane Jessen